top of page

Panaszbejelentő

belső visszaélés-bejelentési rendszer

Eleget téve a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásainak az érintettek az alábbi módon tehetik meg bejelentéseiket.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

 

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

A szóbeli bejelentést a következőképpen lehet megtenni:

 • telefonon (hangpostán) az alábbi telefonszámon: +36204447654 

 • személyesen, előre egyeztetett időpontban itt: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 10.

Az írásos bejelentést a következőképpen lehet megtenni:

 • levélben, melyet erre a címre kell kézbesíteni: 2330 Dunaharaszti, Kassák Lajos utca 10.

 • ímélben, melyet erre a címre kell kézbesíteni: panasz@btop.hu 

 • webes felületen keresztül, a lentebbi űrlap kitöltésével

Javasoljuk a webes felületen történő bejelentést. 

A bejelentésnek (akár szóbeli akár írásbeli) minden esetben tartalmaznia kell a következőket:

 • a bejelentő neve

 • a bejelentő elérhetősége (postai cím, ímél cím)

 • a bejelentő jellege (jogosultság, mely a következő lehet: foglalkoztatott, tulajdonos, ügyvezető, szerződéses kapcsolatban álló, gyakornok, önkéntes - ideértve a már megszűnt vagy az éppen most kezdődött jogviszonyokat)

 • a panasz részletes leírása

A belső visszaélés-bejelentési rendszert cégeinknél egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy működtetheti, így a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más nem ismerheti meg.

A szóbeli bejelentéseket minden esetben írásba foglaljuk és annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett a bejelentő számára másodpéldányban átadjuk. Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét felhíjuk a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.

Az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küldünk a bejelentő számára.

A bejelentések kivizsgálására 30 napon belül kerül sor, ennek során kapcsolatot tartunk a bejelentővel, és a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatjuk fel a bejelentőt.

A bejelentés kivizsgálását mellőzük, ha

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

 • a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,

 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés

 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.

 

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

 

A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.

 

A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

A panaszbejelentő adatait adakezelési tájékoztatónkban foglaltak szerint kezeljük. 

bottom of page